heading

Fakultet

Dokumenti

TEMELJNI DOKUMENTI

Statut Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Politika kvalitete

Strategija razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti od 2018. do 2023.

Strateški program znanstvenih istraživanja od 2014. do 2018.

Akcijski plan realizacije strateških ciljeva

Akcijski plan 2014. do 2018.

SWOT analiza 2018

OBRASCI

Obrazac zahtjeva za nabavu

Obrazac za korištenje službenog vozila

Zahtjev za izdavanje potvrde o rezultatima studentske ankete

PLANOVI

Plan evakuacije i spašavanja

PRAVILNICI

Pravilnik o unutarnjem ustroju

Pravilnik o radu

Pravilnik o istraživačkim timovima

Pravilnik o centralnim laboratorijima

Pravilnik o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih, namjenskih i ostalih prihoda

Pravilnik o kvaliteti

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje

Pravila o poslijediplomskom (doktorskom) studiju „POLJOPRIVREDNE ZNANOSTI“

Pravilnik o ocjenjivanju i vrednovanju studenata unutar Europskog sustava prijenosa bodova

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima

Pravilnik o završnom radu

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Pravilnik o Fondu za znanost

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o nagrađivanju studenata

Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti

Pravilnik o načinu plaćanja školarine i olakšicama za studente slabijeg socioekonomskog statusa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

PRIRUČNICI

Priručnik o kvaliteti

UPUTE

Uputa o postupanju s potraživanjima i naplatom potraživanja

Upute o otvaranju, obračunu i isplati putnih naloga

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

POSLOVNICI

Poslovnik Fakultetskog vijeća

ODLUKE

Odluka o ustrojstvu Fakulteta

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata

Odluka vjerodostojnost diploma

GODIŠNJA IZVJEŠĆA FAKULTETA

Godišnje izvješće 2008./2009.

Godišnje izvješće 2009./2010.

Godišnje izvješće 2010./2011.

Godišnje izvješće 2011./2012.

Godišnje izvješće 2012./2013.

Godišnje izvješće 2013./2014.

Godišnje izvješće 2014./2015.

Godišnje izvješće 2015./2016.

Godišnje izvješće 2016./2017.

Godišnje izvješće 2017./2018.

Godišnje izvješće 2018./2019.

Godišnje izvješće 2019./2020.