heading

Odbori i povjerenstva

Odbor za diplomske radove

Odbor za diplomske radove je stalni odbor Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji vodi cjelokupan postupak vezan uz provedbu prijave, ocjene i obrane diplomskih radova na diplomskim sveučilišnim studijima.

Na prijedlog mentora, Odbor odobrava temu i naslov diplomskog rada, imenuje mentora i članove Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada te priprema prijedloge za Fakultetsko vijeće. Odbor čine predsjednik i članovi. Predsjednik i članovi Odbora su nastavnici Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju, a biraju se tako da su obuhvaćeni svi studijski programi diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta.

Odbor za diplomske radove

  1. prof. dr. sc. Mirta Rastija - predsjednica
  2. prof. dr. sc. Goran Heffer - član
  3. prof. dr. sc. Ljubica Ranogajec - članica
  4. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić - članica
  5. izv. prof. dr. sc. Vladimir Jukić - član
  6. izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak - član
  7. izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik - članica