heading

O knjižnici FAZOS-a

Usluge

POSUDBA GRAĐE

Knjižničnu građu mogu posuđivati:

 • profesori, studenti i djelatnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • studenti i djelatnici drugih fakulteta
 • djelatnici znanstvenih ustanova
 • vanjski korisnici

Upis u knjižnicu:

 • studentima Fakulteta se, uz predočenje indeksa, izrađuje iskaznica
 • studenti i djelatnici drugih fakulteta knjige mogu posuditi uz predočenje indeksa, osobne iskaznice ili putovnice
 • vanjski korisnici knjige posuđuju uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice

Posudba knjižnične građe:

 • studenti Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i studenti drugih fakulteta Sveučilišta u Osijkeu mogu posuditi 3 knjige na roko od 15 dana i rok se može produžiti dodatnih 15 dana
 • profesori Fakulteta knjige posuđuju trajno s tim da ih prije odlaska u mirovinu moraju vratiti
 • djelatnici drugih fakulteta i znanstvenih ustanova te vanjski korisnici knjige posuđuju na rok od 15 dana
 • Izvan knjižnice ne posuđuje se knjižnična građa iz referentne zbirke, disertacije, magistarski radovi, završni i diplomski radovi, te knjige iz zbirke starih knjiga. Ova građa koristi se isključivo u čitaonici.

 

RAD U ČITAONICI

Čitaonicom se mogu koristiti svi korisnici za individualni ili grupni rad. Opremljena je s 24 računala s kojih se može pristupiti internetu, a preko baze.nsk.hr može se pristupiti citatnim bazama i bazama cjelovitog teksta. U čitaonici se može koristiti cjelokupni knjižnični fond i vlastita literatura, te osobna prijenosna računala.

 

MAĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA

Knjižnica za potrebe studenata i profesora nabavlja knjižnu građu iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu sukladno domaćim i stranim pravilnicima i zakonima.

 

Međuknjižničnom posudbom nabavljaju se knjige, fotokopije radova, a po potrebi i druga građa. Troškove za znanstveno-nastavno osoblje snosi korisnik ili Fakultet. Ostali korisnici sami snose troškove. Građa se naručuje pisanim putem.

Knjižnica obavlja međuknjižničnu posudbu vlastitog fonda domaćim i stranim knjižnicama.

Troškove nastale međuknjižničnom posudbom i eventualna oštećenja građe snose korisnici.

 

INFORMACIJSKA DJELATNOST

 

Knjižnica za potrebe izrade seminarskih, završnih i diplomskih radova pruža uslugu pripreme literature. Potrebnu literaturu studenti mogu zatražiti ispunjavanjem obrasca u knjižnici ili mogu koristiti uslugu PITAJTE KNJIŽNIČARA.

 

 

OSTALO

Knjižnica djelatnicima pruža uslugu pretraživanja citatnih baza te izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova za potrebe izbora i napredovanja u zvanju.

 

Potvrda se izdaje za:

 • Web of Science Core Collection (WoS CC) - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi i potvrdu o njihovoj citiranosti
 • Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi i potvrdu o njihovoj citiranosti radova;
 • CAB Abstracts – potvrda o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi
 • Journal Citation Reports (JCR) i Scimago Journal & Country Rank; potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu
 • potvrdu o mentorstvu i komentorstvu