heading

Zavodi

Zavod za agroekologiju i zaštitu okoliša

Zavod za agroekologiju i zaštitu okoliša čine četiri katedre i Centralni laboratorij za agroekologiju i zaštitu okoliša s ukupno 30 djelatnika. Na Zavodu je uposleno 15 doktora znanosti, od kojih su 6 redoviti profesori, 6 izvanredni profesori i 3 docenti. U okviru znanstvenih i nastavnih aktivnosti angažirana su još 2 asistenta. Djelatnici Zavoda, u svom dosadašnjem radu, bili su voditelji i suradnici na međunarodnim projektima, voditelji jednog nacionalnog znanstvenog programa i desetak nacionalnih znanstvenih projekata te više desetina projekata i suradnji financiranih od strane proizvodnih subjekata ili jedinica lokalne samouprave. Rezultat znanstvenog i stručnog angažmana je veliki broj radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama te brojno aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstvene i stručne aktivnosti Zavoda obuhvaćaju širok spektar temeljnih, primijenjenih i industrijskih istraživanja u području biotehničkih i prirodnih znanosti, a suradnja s Odjelom za biologiju Sveučilišta u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek i Medicinskim fakultetom Osijek razvija interdisciplinarna istraživanja u području zaštite okoliša i primijenjenih bioznanosti. Aktivnosti Zavoda u području fiziologije i ishrane bilja, pedologije, mikrobiologije, fertilizacije, agrokemije, kemije i biokemije etablirale su jezgre istraživačkih timova za biofortifikaciju, vizualizaciju i predikciju indikatora plodnosti tla primjenom geostatističkih metoda, modeliranje agreoksustava i izradu DSS, povezanost strukture i biološke aktivnosti (toksičnosti) spojeva (SAR, QSAR, QSTR), molekulsko dokiranje proteina, molekularne analize fiziološki funkcionalnih spojeva te enzimatskih i neenzimatskih pokazatelja stresa kod biljaka, izradu studija pogodnosti za navodnjavanje, studija podizanja kultura kratkih ophodnji (KKO), proizvodnju biopreparata za ekološku i konvencionalnu proizvodnju, mikrobiološke analize hrane i vode te stočne hrane i vina, agrokemijske i pedološke analize tla i izrade programa gnojidbe u ratarstvu i hortikulturi.

Centralni laboratorij Zavoda za agroekologiju i zaštitu okoliša

Centralni laboratorij Zavoda ovlašten je za obavljanje analiza tla u smislu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Osnovna djelatnost laboratorija je sveobuhvatna analiza tla, biljke, organskih gnojiva i kondicionera, a na temelju rezultata analiza i vlastitih softverskih aplikacija izrađuju se programi jednogodišnje i/ili višegodišnje gnojidbe i kondicioniranja tla. Osim propisane osnovne analize tla, zavod provodi gotovo sve kemijske , fizikalne i mikrobiološke analize tla. Zavod je posebno specijaliziran za analizu ukupnih i pristupačnih koncentracija makroelemenata, mikroelemenata, korisnih elemenata, toksičnih metala i metaloda u tlu i ostalim medijima, s velikim istraživačkim i stručnim iskustvom u analizama selena. Laboratorij za biokemiju bavi se određivanjem fizikalno-kemijskih svojstava meda i antioksidacijskom aktivnošću polifenola u medu izoliranim iz različiti biljaka s DPPH metodom.

S obzirom na složene analitičke zahtjeva za izrade stručnih studija i znanstvenih istraživanja, Centralni laboratorij Zavoda za groekologiju i zaštitu okoliša, u potpunosti je opremljen i kadrovski osposobljen za:

  1. analize različitih frakcija makroelemenata, mikroelemenata, korisnih elemenata te toksičnih metala i metaloida u tlu (P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Ni, Se, Co, Cr, Pb, Cd, As, Hg),
  2. analize fizikalnih svojstava tla
  3. analize esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata (P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Ni, Se, Co, Cr, Pb, Cd, As, Hg) u tkivima biljnog podrijetla (list, plodovi, stabljika, korijen), animalnog podrijetla (krv, mlijeko, mišićno, koštano, masno i ostala tkiva), krmivima i hrani

analize organskih gnojiva, medija za uzgoj presadnica i kondicionera tla (stabilnost, fitotoksičnost, test klijavosti, biološki esej zrelosti, ukupne i pristupačne koncentracije makroelemenata, mikroelemenata, korisnih elemenata, toksičnih metala i metalioda, koncentracije amonijskog i nitratnog N, specifična gustoća, pH vrijednost, električni konduktivitet, vlažnost i udio suhe tvari, udio pepela i organske tvari, intenzitet disanja, C/N odnos, N-NH4/N-NO3 odnos, neutralizacijska vrijednost, patogeni mikroorganizmi).

1. Laboratorij za agroekologiju i zaštitu okoliša

Osnovna djelatnost laboratorija je analiza tla, biljke, organskih gnojiva, medija za uzgoj, kondicionera te mikrobiološke analize. U okviru analize tla određuju se osnovni parametri plodnosti tla (pHH2O, pHKCl, AL-P2O5, AL-K2O, organska tvar tla, karbonatnost, hidrolitička kiselost, ukupni N),  statusa N u tlu (Nmin, tj. NO3--N i NH4+-N) te dopunski parametri za evaluaciju plodnosti (npr. kationski izmjenjivački kapacitet, sadržaj organskog fosfora, ekstrakcije biljnih hraniva AA, AA-EDTA, CAL, DL, Olsen i drugim metodama), raspoloživosti sekundarnih makroelemenata (Ca, Mg, Na, S) i raspoloživosti mikroelemenata (ekstrakcije Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo s EDTA, DTPA, AA-EDTA, HCl i drugim metodama) . Na temelju navedenih parametara i vlastitih softverskih aplikacija, Zavod izrađuje potrebne studije plodnosti tala i raspoloživosti hraniva te jednogodišnje i višegodišnje programe gnojidbe i održavanja plodnosti tala u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji.

2. Laboratorij za fiziologiju i ekofiziologiju bilja

Laboratorij za fiziologiju bilja uz morfološke analize, pokazatelje asimilacijskog kapaciteta, bavi se i analizom enzimatske aktivnosti te antioksidacijskog odgovora i fizioloških mehanizama obrane biljne stanice u uvjetima stresa. Cilj takvih analiza je testiranje staničnog odgovora pojedinih biljnih vrsta uzgajanih u nepovoljnim uvjetima okoline, kako bi se za uzgoj odabrale sorte sa manjim gubicima u kvaliteti i kvantiteti prinosa. S nutritivnog aspekta, ukoliko se radi o konzumnom dijelu biljke, navedene analize su za konzumente bitna vodilja pri odabiru nutritivno funkcionalnije i kvalitetnije hrane biljnog porijekla.

3. Laboratorij za pedologiju

Laboratorij za pedologiju pokriva široko područje laboratorijskih i terenskih istraživanja u području pedologije, hidropedologije  te zaštite okoliša, pri čemu se uz pomoć vrhunske laboratorijske i terenske opreme provode analize fizikalno kemijskih značajki tla u svrhu utvrđivanja pogodnosti tla za određene namjene (npr. navodnjavanje, podizanje trajnih nasada, ekološku proizvodnju, itd.), gospodarenja zemljištem te načine popravke i zaštite tala te planiranje i namjenu zemljišta. U laboratoriju za pedologiju provodi se analitičko određivanje teksturnog sastava tla, stabilnosti strukturnih agregata tla, volumne gustoće tla, gustoće čvrste faze tla, poroznosti tla, propusnosti tla za vodu te konzistencije tla.

4. Laboratorij za mikrobiologiju

Laboratorij za mikrobiologiju provodi mikrobiološke analize tla, vode, hrane, stočne hrane, digestata, različitih supstrata, bilo da se radi o patogenim ili korisnim mikroorganizmima. Na osnovu analiza sugerira načina popravljanja mikrobioloških svojstava tla, dezinfekcije vodnih izvora itd. U laboratoriju za mikrobiologiju umnažaju se benefitni mikroorganizmi koji su sadržani u biopreparatima (biofungicidi, bioinsekticidi, dušičn bakterije, fosforne bakterije, celulolitički mikroorganizmi…) neophodnim za ekološki vid proizvodnje.

5. Laboratorij za kemiju

Laboratorij za kemiju bavi se određivanje antioksidacijskog potencijala namirnica i pojedinačnih biološki aktivnih spojeva.

6. Laboratorij za biokemiju

Laboratorij za biokemiju bavi se određivanje sadržaja ukupnih polifenola njihovim izdvajanjem i određivanjem sadržaja na HPLC uređaju. Također, određujemo i antioksidacijsku aktivnost koristeći metode DPPH  i FRAP. Također, bavi se ispitivanjem utjecaja različitih prirodnih spojeva na aktivnost (metalo)peptidaza te istraživanjem mehanizma njihova djelovanja korištenjem metoda molekulskog modeliranja (uklapanje i simulacija molekulskom dinamikom). Cilj ovih ispitivanja je pronalazak novih relativno specifičnih inhibitora patofiziološki značajnih metalopeptidaza. U laboratoriju se vrše ispitivanja biokemijskih promjena (enzimska aktivnosti) kod biljaka u uvjetima abiotskog stresa.