heading

Zavodi

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju osnovan je 2018. slijedom novoga ustrojstva Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i to spajanjem dotadašnjih Zavoda za stočarstvo, Zavoda za primijenjenu zootehniku i Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo. Povijest Zavoda počinje 1974. osnivanjem Zavoda za stočarstvo, koji je preustrojen 1995. kada se uz postojeći Zavod za stočarstvo, osniva Zavod za zootehniku. Godine 2005. osniva se i treći zavod – Zavod za specijalnu zootehniku (koji 2018. mijenja ime u Zavod za primijenjenu zootehniku). Godine 2008. osniva se Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo, a prestaje postojati Zavod za zootehniku.

Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju čini osam katedri i Centralni laboratorij s pet jedinica istraživačkih laboratorija i šest jedinica laboratorijskih praktikuma. Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda čini deset redovitih profesora u trajnom zvanju, četiri redovita i pet izvanrednih profesora, devet docenata, četiri poslijedoktoranda, dva asistenata, tri viša stručna suradnika, tri stručna suradnika te jedan laborant.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaćaju široko područje temeljnih agronomskih znanosti i animalne proizvodnje počevši od zoologije i ekologije, principa uzgoja, genetike, selekcije, biokemije, anatomije i fiziologije te posebice hranidbe životinja pa do područja uzgoja različitih vrsta životinja odnosno govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva, kozarstva, konjogojstva, pčelarstva, ribarstva, lovstva, kućnih ljubimaca, kao i kvalitete i sigurnosti animalnih proizvoda.

U okviru nastavne djelatnosti nastavnici i suradnici sudjeluju u izvođenju nastave na svim smjerovima i razinama studija tj. na sveučilišnom i stručnom preddiplomskom, sveučilišnom diplomskom te poslijediplomskom specijalističkom i doktorskom studiju. Posebice je značajan angažman nastavnika i suradnika Zavoda na preddiplomskom sveučilišnom, stručnom i diplomskom studiju Zootehnika, pri čemu treba istaknuti da diplomski sveučilišni studij ima tri smjera: Hranidba domaćih životinja; Lovstvo i pčelarstvo te Specijalna zootehnika. Na poslijediplomskoj specijalističkoj razini angažman djelatnika Zavoda posebno je usmjeren na studije: Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda; Proizvodni sustavi u stočarstvu te Stočarstvo. Na najvišoj akademskoj razini tj. na poslijediplomskom (doktorskom) studiju Poljoprivredne znanosti, nastavnici i suradnici značajno su angažirani na smjerovima: Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane, Lovstvo i kinologija te Stočarstvo.

Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se pokusima na terenu (staje, ribnjaci, pčelinjaci, lovišta i dr.) te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije. Važan segment znanstvenoga rada Zavoda je istraživačka jedinica „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalnosti hrane“ pri Znanstvenom centru izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetodavnih i konzultantskih usluga u okviru animalne proizvodnje.

Veliku pozornost djelatnici Zavoda poklanjaju i cjeloživotnom učenju pri čemu je posebna pozornost usmjerena na dva programa: Program stručnog usavršavanja proizvođača mlijeka i sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te Program edukacije proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora, radnih skupina i sl. imenovanih od strane različitih ministarstava (Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja i dr.), državnih agencija, uzgajivačkih saveza, županija, gradova i sl. Djelatnici Zavoda su predsjednici ili članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

Centralni laboratorij za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Centralni laboratorij Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju ima za cilj unapređenje znanstveno-istraživačkih kapaciteta i aktivnosti iz područja animalnih znanosti, u skladu s usvojenom dugoročnom strategijom razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Visoka razina tehničke opremljenosti i stručnost osoblja profiliranog kroz provedbu brojnih znanstveno-istraživačkih projekata temelj su budućeg djelovanja laboratorija na iznalaženju konkretnih rješenja i odgovora na kompleksne izazove u animalnoj proizvodnji, proizvodnji hrane, biotehnologiji i očuvanju genetskih resursa.

Centralni laboratorij je osposobljen za provedbu širokog spektra analiza (od analize sirovina i hrane za životinje preko analize životinja i proizvoda animalnog podrijetla, sve do molekularno-genetskih analiza) u skladu s najsuvremenijim svjetskim dostignućima iz područja animalne proizvodnje i biotehnologije, s ciljem unapređenja ukupne poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. Navedene analize mogu se provoditi u jednoj od pet sastavnica Centralnog laboratorija.

  1. Laboratorij za hranidbu i fiziologiju životinja

Istraživački rad temelji se na primjeni metoda kemijskih i biokemijskih analiza sirovina i sastava obroka za domaće životinje, analizi fizioloških stanja i procesa kod domaćih životinja, te kemijskoj analizi tkiva, krvi i drugog biološkog materijala. 

  1. Laboratorij za govedarstvo i konjogojstvo

U laboratoriju se provode analize vezane uz svojstva mlječnosti i proizvodnosti goveda.

  1. Laboratorij za animalnu genomiku

Laboratorij je specijaliziran za provedbu molekularno-genetskih istraživanja u području animalnih znanosti koja obuhvaćaju analizu genoma svih vrsta domaćih životinja (izolacija DNK, PCR i rtPCR, analiza mtDNA, genotipizacija, utvrđivanje povezanosti gena s najvažnijim proizvodnim svojstvima, provjera roditeljstva, utvrđivanje genetske osnove nasljednih bolesti, autentifikacija proizvoda i dr.).

  1. Laboratorij za animalne proizvode

U laboratoriju se provode analize s ciljem utvrđivanja kemijskih, tehnoloških i kvalitativnih svojstava sirovina animalnog podrijetla (meso, mlijeko, jaja) te animalnih proizvoda (mliječni, mesni proizvodi i dr.).

  1. Laboratorij za RNA

Laboratorij za RNA ima zadaću razvoja funkcionalne genomike i proteomike (povezivanje genoma s prepisanim produktima - RNA i proteinima).