heading

Zavodi

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju sastoji se od šest katedri i Centralnog laboratorija s četiri jedinice istraživačkih laboratorija. Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda čine devet redovitih profesora u trajnom zvanju, tri redovita i sedam izvanrednih profesora, tri docenta, dva poslijedoktoranda, pet asistenata, dva viša predavača, viši stručni suradnik, stručni suradnik te pet laboranata. Osim nastavnih aktivnosti na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju te diplomskom sveučilišnom studiju, djelatnici Zavoda sudjeluju na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju obuhvaća široko područje temeljnih agronomskih znanosti i biljne proizvodnje počevši od agroklimatologije i ekologije, obrade tla, agrotehnike, opće proizvodnje bilja, održivog gospodarenja tlom i poljoprivrednih melioracija pa do uzgoja pojedinih ratarskih kultura, povrćarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, ukrasnog bilja, krajobrazne arhitekture, travnjaštva te biljne genetike, oplemenjivanja bilja i sjemenarstva.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetovanje i nadzor u okviru ratarstva i hortikulture koja uključuje i proizvodnju sadnog materijala te izradu studija i tehnoloških projekata u području proizvodnje povrća i ljekovitog bilja. Osim toga, moguće je obavljati analizu produktivnosti i održivosti biljne proizvodnje uz izradu studija strukture biljne proizvodnje kao i procjene pogodnosti i primjenjivosti agrotehničkih zahvata te savjetodavni rad s poljoprivrednim proizvođačima o prilagodbi biljne proizvodnje agroklimatološkim uvjetima. Nadalje, u području poljoprivrednih melioracija, osim savjetodavnog rada, moguće je istraživanje funkcionalnosti izvedenih melioracijskih sustava u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje uređenih zemljišta kao i učinka navodnjavanja u proizvodnji pojedinih poljoprivrednih kultura te izrada agronomske osnove predinvesticijskih i studija idejnih rješenja sustava navodnjavanja.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora, radnih skupina i dr. imenovanih od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te su članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se poljskim pokusima, radom na Pokušalištu te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije.

Centralni laboratorij za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Novoustrojeni Centralni laboratorij Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju ima kao osnovni zadatak tehničko podupiranje zacrtanih ciljeva strategije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na unaprjeđenju znanstveno-istraživačkih kapaciteta, ali i uslužno-savjetodavno djelovanje u unaprjeđivanju biljne proizvodnje.

Iako novoosnovan, baštini višegodišnje iskustvo znanstveno-istraživačkog rada stečeno kroz brojne projekte, ali i suradnje s poslovnim subjektima širokog spektra, od obiteljskih gospodarstava do korporacija, na rješavanju mnogobrojnih problema koje pred poljoprivrednika stavlja današnjica.

U modernom, kompleksnom naporu proizvodnje hrane visoke kvalitete i nutritivnih vrijednosti, s mnogobrojnim izazovima koje se javljaju "od polja do stola", Centralni laboratorij pruža razne vrste analiza i usluga, od najnovijih metoda propagacije biljnog materijala, oplemenjivanja u skladu s najnovijim svjetskim znanstvenim dosezima, pa do složene analize cijele biljke, od korijena do ploda usjeva, pa čak i kvalitete proizvedene sirovine za hranu, a koji se mogu se obaviti u nekoj od četiri podjedinica Centralnog laboratorija: Laboratorij za biljnu genetiku, biotehnologiju i sjemenarstvo, Laboratorij za analizu ratarskih usjeva, Laboratorij za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Laboratorij za in vitro umnažanje biljaka.

prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Voditelj Centralnog laboratorija Zavoda za za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

 

1. Laboratorij za biljnu genetiku, biotehnologiju i sjemenarstvo

Istraživački rad temelji se na primjeni metoda klasičnoga oplemenjivanja bilja markerima potpomognute selekcije u žitarica, očuvanju genetskog fonda žitarica te istraživanju poboljšanja metoda i ispitivanja proizvodnje sjemena kao i uvjeta i načina skladištenja poljoprivrednih kultura.

2. Laboratorij za analizu ratarskih usjeva

U laboratoriju za analizu ratarskih usjeva obavlja se znanstveno istraživački rad iz područja opće i specijalne proizvodnje bilja. Laboratorij svojom opremom omogućuje provedbu istraživačkog rada u pogledu pripreme i analize uzoraka biljnog materijala, ispitivanja klijavosti sjemena i ostalih ispitivanja u kojima se zahtjeva točnost i homogenost u održavanju temperature, relativne vlažnosti i osvjetljenja, analize hektolitarske mase i vlage zrna svih zrnatih kultura te dugoročnog skladištenja bioloških uzoraka na niskim temperaturama. Također se provodi i održavanje pojedinih autohtonih vrsta industrijskog bilja kroz nacionalni program "Očuvanje biljnih genetskih izvora - Hrvatska banka biljnih gena"

3. Laboratorij za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Laboratorij je specijaliziran za proizvodnju sadnog materijala – voćnih i dendroloških sadnica kao i podloga i umnožavanje kulturom tkiva te za određivanje kvalitete vina fizikalno-kemijskim analizama.

4. Laboratorij za in vitro umnažanje biljaka

Osim razvoja metoda in-vitro umnažanja kod različitih biljnih vrsta i održavanja više autohtonih vrsta povrća kroz nacionalni program "Očuvanje biljnih genetskih izvora - Hrvatska banka biljnih gena", provode se znanstvena istraživanja u području oksidativnog stresa, funkcionalnih komponenata, biofortifikacije te ishrane povrćarskih, cvjećarskih i ljekovitih biljnih vrsta.