heading

Zavodi

Zavod za fitomedicinu

Zavod za fitomedicinu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uspješno provodi nastavnu, znanstveno-istraživačku i stručnu  djelatnost u području zaštite bilja od štetnih organizama.

Područje rada Zavoda za fitomedicinu obuhvaća aktivnosti iz herbologije, fitofarmacije, entomologije, fitopatologije, nematologije te uskladištenja poljoprivrednih proizvoda i posliježetvenih tehnologija. Posebnu pozornost  u svim područjima svoga djelovanja Zavod za fitomedicinu stavlja na okolišno prihvatljive principe i metode u zaštiti bilja.

Povijest Zavoda za fitomedicinu  datira od 1965. godine kada je na Visokoj Poljoprivrednoj školi u Osijeku ustrojena poslovna jedinica Zavod za zaštitu bilja, poljoprivrednih proizvoda i prerađevina koja 1970. godine ulazi u sastav Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku s četverogodišnjim studijem, a 1976. godine u sastav Biotehničko znanstveno nastavnog centra  Osijeku. Od 1972. g. na Zavodu za zaštitu bilja, poljoprivrednih proizvoda i prerađevina postoji i poslijediplomski studij.

Nastavna aktivnost Zavoda za fitomedicinu  provodi se kroz preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, stručni studij te poslijediplomski doktorski i specijalistički studij. Cilj nastavnog procesa je obrazovanje visoko kvalitetnog stručnog kadra koji će odgovoriti potrebama tržišta rada te stručno i odgovorno primjenjivati stečena znanja iz područja zaštite bilja od štetnih organizma, u praksi.

Znanstveno – istraživačka aktivnost Zavoda za fitomedicinu obuhvaća domaće i međunarodne znanstvene projekte, objavu znanstvenih radova,  uredništvo i recenzije znanstvenih knjiga, projekata i znanstvenih publikacija, organizaciju i sudjelovanje na znanstvenim skupovima i znanstvenim odborima te mobilnosti vezane uz znanstveno istraživački rad.  

Stručna aktivnost Zavoda za fitomedicinu ogleda se kroz brojne suradnje i partnerstva s gospodarstvom, savjetodavni i edukativni rad, suradnju s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske i dr. Djelatnici Zavoda provode stručnu djelatnost na području cijele  države, posebice u području zaštite poljoprivrednih kultura od štetočinja, testiranja učinkovitosti ekoloških i kemijskih pripravaka, monitoringa štetnika te izdavanju preporuka i smjernica za uspješan nadzor i reguliranje štetočinja.

Ustroj Zavoda za fitomedicinu organiziran je kroz kroz 4 katedre i 1 Centralni laboratorij za fitomedicinu. Znanstveno-nastavni kadar broji 5 redovitih profesora u trajnom zvanju, 2 redovitog profesora, 3 izvanredna profesora, 1 docenta, 2 poslijedoktoranda te 3 asistenta.  Nenastavno osoblje broji 2 viša laboranta i 2 tehnička suradnika.

Centralni laboratorij za fitomedicinu

Centralni laboratorij za fitomedicinu osnovan je 2018. godine i djeluje  unutar Zavoda za fitomedicinu. Tradicija istraživačkog rada u području fitomedicine datira još od 1965. godine kada se provodila u okviru poslovne jedinice pod nazivom Zavod za zaštitu bilja, poljoprivrednih proizvoda i prerađevina, a od tada se kontinuirano razvija i proširuje  djelatnost.

Centralni laboratorij za fitomedicinu se sastoji od šest istraživačkih laboratorija, koji pokrivaju područje entomologije, nematologije, fitopatologije, fitofarmacije, herbologije, aerobiologije,  melissopalinologije i zaštite uskladištenih proizvoda.

U Centralnom laboratoriju za fitomedicinu provodi se znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost u polju Poljoprivrede, grane Fitomedicina. Laboratorij ima plodnu suradnju sa zavodima i drugim laboratorijima unutar Fakulteta, ali i s drugim brojnim ustanovama u zemlji i svijetu. Rezultati ove suradnje brojni su znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima te izloženi na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima.

Laboratorij za entomologiju

U Laboratoriju za entomologiju provode se fundamentalna i primjenjena znanstvena i stručna  istraživanja vezana uz: biologiju i ekologiju entomofaune, biološku kontrolu štetnih kukaca, te multitrofičke interakcije kukaca, biljke i drugih beskralježnjaka. Laboratorij posjeduje zbirku kukaca s preko 3000 kukaca, do kojih se dio kontinuirano koristi i u nastavnom procesu. Osim znanstveno istraživačkog i nastavnog rada, laboratorij nudi i savjetodavne usluge iz područja entomologije te preporuke za integriranu i ekološku zaštitu poljoprivrednih kultura od štetnih kukaca.

Laboratorij za nematologiju

U Laboratoriju za nematologiju provodi se znanstveno istraživački rad vezan uz ekologiju nematoda te mogućnosti korištenja nematoda kao bioindikatora stanja u okolišu kao i utjecaja klimatskih promjena na organizme u tlu. Također se provode istraživanja učinkovitosti primjene enomopatogenih nematoda u borbi protiv štetnih organizama.

Laboratorij nudi usluge određivanja biljnoparazitskih nematoda, te preporuke vezane za njihovo suzbijanje. 

Laboratorij za fitopatologiju

U Laboratoriju za fitopatologiju provode se znanstvene istraživanja iz područja mikologije:  determinacija novih uzročnika bolesti, testovi patogenosti i antifungalni testovi s različitim kemijskim spojevima.

Stručna djelatnost uključuje determinaciju gljivičnih uzročnika bolesti (morfološka i molekularna) na ratarskim kulturama povrću i cvijeću te procjena učinkovitosti fungicida u laboratorijskim uvjetima, te preporuke i savjete vezane za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti.

Labaratorij za herbologiju

U Labaratoriju za herbologiju vrši se herbariziranje biljnog materijala, posebice korovne, travnjačke i ruderalne flore, te provode znanstvena istraživanja vezana uz testiranja razvojnh stadija korovne flore, djelovanja herbicida i ostalih agrokemikalija. Stručna djelatnost uključuje determinaciju korovne flore, određivanje kritičnog praga zakorovljenosti, praga odluke i procjene gubitka prinosa zakorovljenih usjeva.

Laboratoriju za fitofarmaciju

U Laboratoriju za fitofarmaciju provode se znanstvena i stručna istraživanja iz područja fitofarmacije koja uključuje kemijske, fizikalne i biološke karakteristike pesticida, selektivnost i fitotoksičnost pesticida na različitim usjevima (ratarstvo, povrćarstvo i cvjećarstvo). Provodi se i procjena učinkovitosti primjene alelopatije u kontroliranim uvjetima.

Laboratorij za aerobiologiju i melissopalinolgiju

Laboratorij za aerobiologiju i melissopalinolgiju bavi se proučavanjem peludnih zrnaca u biološkom arosolu (zraku), s posebnim osvrtom na alergene biljke, te proučavanjem peludi u medu radi utvrđivanja botaničkog i geografskog porijekla meda. Pored znanstvenog, stručna altivnost vezana je uz izvješćivanja o koncentracije alergene peludi u zraku, te stručne analize peludi u medu.

Laboratoriju za zaštitu uskladištenih proizvoda

U Laboratoriju za zaštitu uskladištenih proizvoda provode se znanstvena istraživanja primjene prirodnih insekticida (inertnih prašiva, biljnih komponenata) za zaštitu uskladištenih žitarica od skladišnih štetnika kao i stručna djelatnost uključujući procjenu stanja uskladištene zrnate robe (vlaga, hektolitarska težina, primjese) te determinaciju vrsta skladišnih štetnika.