heading

Zavodi

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije sastoji se od četiri katedre i Centralnog laboratorija s četiri jedinice. Znanstveno-nastavni i stručni potencijal Zavoda čine četiri redovita profesora u trajnom zvanju, tri redovita i dva izvanredna profesora, dva docenta, dva poslijedoktoranda, četiri asistenta, jednog višeg predavača, četiri viša stručna suradnika, dva stručna suradnika te jednog višeg laboranata. Osim nastavnih aktivnosti na preddiplomskom sveučilišnom i stručnom studiju te diplomskom sveučilišnom studiju, djelatnici Zavoda sudjeluju na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti.

Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije obuhvaća široko područje poljoprivredne tehnike počevši od temeljnih znanstvenih područja strojarstva i elektrotehnike, područje materijala, obrade materijala i tribologije kao i područja inženjerske grafike, mehanike i elemenata strojeva. Nadalje, nastavna, znanstvena i stručna djelatnost obuhvaća područja ergonomije, motora SUI, eksploatacije, održavanja i popravka poljoprivrednih strojeva, poljoprivrednog traktora, agro-geoinformacijskih tehnologija, geoinformacijskih sustava u poljoprivredi i zaštiti okoliša, strojeva i uređaja u ratarstvu, vrtlarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i stočarstvu, transporta poljoprivrednih strojeva, ispitivanja poljoprivrednih strojeva te gospodarenja i recikliranja otpada.

Stručna djelatnost temelji se na suradnji s gospodarstvom i malim obiteljskim gospodarstvima. Djelatnici pojedinih katedri prema području specijalizacije nude svoje usluge koje se realiziraju putem ugovora o suradnji, a vezane su uz izradu tehnoloških projekata, elaborata, studija, savjetovanje i nadzor u okviru poljoprivredne tehnike.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u radu raznih državnih agencija, stručnih povjerenstava, odbora, radnih skupina i dr. imenovanih od strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te su članovi raznih stručnih udruga. Stručnim predavanjima i sudjelovanjem u medijima doprinose popularizaciji struke.

Znanstvenoistraživački rad vezan za provedbu znanstvenih i stručnih projekata provodi se poljskim pokusima, radom na Pokušalištu te u laboratorijima i laboratorijskim praktikumima koji služe i u edukacijske svrhe gdje studenti Fakulteta uz mentorstvo nastavnika Zavoda izrađuju završne i diplomske radove te doktorske disertacije.

Centralni laboratorij za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Centralni laboratorij bavi se nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću i u svome sastavu ima četiri jedinice. Osnovni zadatak mu je tehničko podupiranje zacrtanih ciljeva strategije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na unaprjeđenju znanstveno-istraživačkih kapaciteta, ali i uslužno-savjetodavno djelovanje u unaprjeđivanju poljoprivredne proizvodnje.

Laboratorij za biomasu i obnovljive izvore energije bavi se kemijskim i fizikalnim analizama biomase, digestata, organskih gnojiva i sl. Osim kemijskih analiza utvrđuje se dinamika stvaranja i količina bioplina i u tu svrhu laboratorij sadrži analitičku opremu, bioreaktore različitih dimenzija te kompletan sustav za proizvodnju bioplina što omogućuje izradu studije isplativosti za bioplinska postrojenja (dimenzioniranje bioreaktora, određivanje tehnologije i režima rada bioreaktora, određivanje količine proizvedenog bioplina, određivanje količine proizvedene električne energije, određivanje količine proizvedene toplinske energije, kalkulacija dobiti).

Laboratorij za geoprostorne analize u poljoprivredi (AgroGAL) bavi se primjenom geografskih informacijskih sustava (GIS), daljinskih istraživanja, pozicioniranja i navigacije te digitalne kartografije u poljoprivredi. Spomenute aktivnosti obuhvaćaju prikupljanje prostornih podataka, njihovu obradu te izradu prostornih analiza za potrebe poljoprivrede i očuvanja okoliša, obradu i interpretaciju podataka daljinskih istraživanja prikupljenih putem satelita ili bespilotnih letjelica, precizno određivanje položaja na Zemlji i navigaciju korištenjem globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i izradu tematskih karata u poljoprivredi i zaštiti okoliša temeljem obrade prostornih podataka u GIS okruženju.

Servisno edukativni praktikum za mehanizaciju u poljoprivredi bavi se testiranjem ispravnosti rada tehničkih sustava za zaštitu bilja, upisom novih i odjavom starih strojeva za zaštitu bilja iz FIS baze, testiranjem uređaja za zaprašivanje sjemena, upisom novih i odjavom starih strojeva za zaprašivanje sjemena iz FIS baze, osnovnom i dopunskom izobrazbom za voditelje i djelatnike stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja, izobrazbom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike, za profesionalne korisnike za profesionalni rad sa pesticidima, te distributere i savjetnike.

Laboratorij za ergonomiju i materijale u poljoprivrednoj tehnici bavi se mjerenjem emitirane razine buke u okolinu te mjerenjem unutarnje razine buke, njihovom obradom, analizom i interpretacijom podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti i očuvanja okoliša; mjerenjem vibracija koje utječu na trup rukovatelja strojeva te mjerenjem vibracija koje utječu na sustav ruka-šaka rukovatelja alatima i strojevima, njihovom obradom, analizom i interpretacijom podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti; optimalnim opremanjem poljoprivrednih gospodarstava sredstvima poljoprivredne tehnike, a koje podrazumijeva izradu odgovarajućeg modela čime se značajno smanjuju troškovi primarne poljoprivredne proizvodnje, te se kao posljedica smanjenih troškova uporabe poljoprivredne tehnike ostvaruje veći dohodak, povećava akumulacija kapitala i konkurentnost; izradom tvrdih prevlaka u svrhu smanjenja površinskog trošenja dijelova koji su tijekom svoga rada izloženi različitim mehanizmima trošenja i to metodom visokofrekventnog indukcijskog nataljivanja (eng. High frequency induction cladding).